Полетни диспечери

Климат на земята

Kлимат на земята

Атмосфера

1.АТМОСФЕРАFull screеn view

Температура на въздуха, влажност и адиабатни процеси

2.ТЕМПЕРАТУРА ВЛАЖНОСТFull screеn view

Атмосферно налягане

АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕFull screеn view

Вятър и местни ветрове

ВЯТЪР МЕСТНИ ВЕТРОВЕFull screеn view

Барични системи

/БАРИЧНИ СИСТЕМИFull screеn view

Въздушни маси и атмосферни фронтове

ВЪЗДУШНИ МАСИFull screеn view

Облаци и валежи

ОБЛАЦИ И ВАЛЕЖИFull screеn view

Гръмотевични бури

ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИFull screеn view

Обледяване на ВС

ОБЛЕДЯВАНЕFull screеn view