Климат

4.Климат LBSF- Видимост на ПИК

3. Климат LBSF – Видимост

1.Климатична характеристика на летище София

Метеорологични условия по въздушните трасета

Air-roadsFull screen view

2.Климат на летище София- Вятър

Метеорологични условия над въздушното пространство на България

1.Температура             Температурния режим в свободната атмосфера на височина 300хПа е със средна температура през зимата около -52°-до -54° С,  а през лятото в най-топлия период тя е -37° С- до- 41°С. През зимата температурите на тази височина рядко превишават стандартната температура, докато през лятото почти винаги. През зимата, когато температурите в цялата тропосфера са отрицателни в облаците е възможно обледяване. 2. Вятър             Основния пренос на въздушните маси над България е основно западен с малки изключения. На изобарните повърхности 300хПа през зимата средната скорост на вятъра е около 75км/час,… Продължение… »

Науката климатология

НАУКАТА КЛИМАТОЛОГИЯ Климатологията е наука за климата. Основните задачи, които си поставя тази наука се свеждат до изучаване на климатообразуващите фактори, описание и количествена характеристика на климатите по Земята, класификацията им въз основа на климатообразуващите процеси, изследване на климата на минали геоложки епохи, прогнозиране на климатичните изменения, оценка на климатичните ресурси с оглед тяхното рационално използване и др. Климатологията като наука представлява свързващо звено между географията и метеорологията и следователно е в най-тесни връзки с тях. Сред географските науки климатологията заема водещо място, тъй като климатичните процеси в многогодишен аспект… Продължение… »